Privacyverklaring

Privacyverklaring

De Studievereniging voor Publiekrecht (hierna: SVP), gevestigd aan de Nieuwe Achtergracht 166 1018 WV Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens

www.svp-amsterdam.nl

Nieuwe Achtergracht 166

Roeterseilandcampus gebouw A, kamer 0.55f

1018 WV Amsterdam

Persoonsgegevens die wij verwerken

SVP verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Studentnummer
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

SVP verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Paspoortgegevens

Deze gegevens zal SVP slechts verwerken, indien u zich aanmeldt voor een studiereis. SVP zal voor deze verwerking expliciet toestemming vragen.

 • CV

Deze gegeven zal SVP slechts verwerken, indien u zich aanmeldt voor een kantoorbezoek wanneer hierom wordt verzocht. SVP zal voor de verwerking expliciet toestemming vragen.

Doel en grondslag op basis waarvan wij persoonsgegevens verwerken: 

SVP verwerkt uw persoonsgegevens op grond van uw uitdrukkelijke toestemming voor de hieronder bepaalde doelen: 

 • Het bijhouden van de ledenadministratie; 
 • Het afhandelen van de contributiebetaling, of andere betalingen aan SVP; 
 • De verzending van onze nieuwsbrief; 
 • Om contact op te nemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Het bijhouden van het alumnibestand en het onderhouden van contact met haar alumni
 • De organisatie van een studiereis
 • Het organiseren van kantoorbezoeken

Bewaartermijnen 

SVP bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Personalia: maximaal zes maanden na het aflopen van het lidmaatschap of meteen na het verzoek om uit het alumnibestand verwijderd te worden. Zes maanden zijn vereist om het bestuur de kans te geven om leden in het alumnibestand op te nemen, mede in verband met de bestuurswissel op het moment dat het ledenbestand geüpdatet wordt. Deze gegevens worden bewaard voor het bijhouden van een leden- en alumnibestand. 
 • Adres: maximaal veertien dagen na het evenement waarvoor het adres gedeeld is. Deze gegevens verwerken wij slechts als een derde partij hierom vraagt. Dit wordt ook gecommuniceerd. Wij zullen deze gegevens zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen veertien dagen na het evenement vernietigen. 
 • Contactgegevens: maximaal zes maanden na het aflopen van het lidmaatschap of meteen na het verzoek om uit het alumnibestand verwijderd te worden.Zes maanden zijn vereist om het bestuur de kans te geven om leden in het alumnibestand op te nemen, mede in verband met de bestuurswissel op het moment dat het ledenbestand geüpdatet wordt. Deze gegevens worden bewaard voor het bijhouden van een leden- en alumnibestand. 
 • Bankrekeningnummers: maximaal zes maanden na het aflopen van het lidmaatschap of meteen na het verzoek om uit het alumnibestand verwijderd te worden.Zes maanden zijn vereist om het bestuur de kans te geven om leden in het alumnibestand op te nemen, mede in verband met de bestuurswissel op het moment dat het ledenbestand geüpdatet wordt. Deze gegevens worden bewaard voor het bijhouden van een leden- en alumnibestand. 
 • Overige studiegerelateerde persoonsgegevens: indien deze gegevens voor een evenement zijn gedeeld binnen veertien dagen. Wij zullen deze gegevens zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen veertien dagen na het evenement vernietigen.  Anders maximaal zes maanden na het aflopen van het lidmaatschap of meteen na het verzoek om uit het alumnibestand verwijderd te worden. Deze gegevens worden bewaard voor het bijhouden van een leden- en alumnibestand. 

Delen van persoonsgegevens met derden

SVP verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze activiteiten of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. SVP blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

SVP stelt u expliciet op de hoogte indien wij uw gegevens met derden zullen delen en doet dit slechts indien u hiervoor toestemming heeft gegeven. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

SVP gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. 

Social media buttons

Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van die partijen zelf afkomstig zijn. Wij hebben daar geen invloed op. De informatie die deze partijen verzamelen worden zo veel mogelijk geanonimiseerd. 

Afmelden voor cookies

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. 

Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door SVP en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@svp-amsterdam.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek.

SVP wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Recht voor Studenten neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met secretaris@svp-amsterdam.nl of voorzitter@svp-amsterdam.nl

Spring naar toolbar