Privacyverklaring

Privacyverklaring

De Studievereniging voor Publiekrecht (hierna: SVP), gevestigd aan de Nieuwe Achtergracht 166 1018 WV Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens

www.svp-amsterdam.nl

Nieuwe Achtergracht 166

Roeterseilandcampus gebouw A, kamer 0.55f

1018 WV Amsterdam

Persoonsgegevens die wij verwerken

SVP verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Studentnummer
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

SVP verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Paspoortgegevens

Deze gegevens zal SVP slechts verwerken, indien u zich aanmeldt voor een studiereis. SVP zal voor deze verwerking expliciet toestemming vragen.

 • CV

Deze gegeven zal SVP slechts verwerken, indien u zich aanmeldt voor een kantoorbezoek wanneer hierom wordt verzocht. SVP zal voor de verwerking expliciet toestemming vragen.

Doel en grondslag op basis waarvan wij persoonsgegevens verwerken: 

SVP verwerkt uw persoonsgegevens op grond van uw uitdrukkelijke toestemming voor de hieronder bepaalde doelen: 

 • Het bijhouden van de ledenadministratie; 
 • Het afhandelen van de contributiebetaling, of andere betalingen aan SVP; 
 • De verzending van onze nieuwsbrief; 
 • Om contact op te nemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Het bijhouden van het alumnibestand en het onderhouden van contact met haar alumni
 • De organisatie van een studiereis
 • Het organiseren van kantoorbezoeken

Bewaartermijnen 

SVP bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Personalia: maximaal zes maanden na het aflopen van het lidmaatschap of meteen na het verzoek om uit het alumnibestand verwijderd te worden. Zes maanden zijn vereist om het bestuur de kans te geven om leden in het alumnibestand op te nemen, mede in verband met de bestuurswissel op het moment dat het ledenbestand geüpdatet wordt. Deze gegevens worden bewaard voor het bijhouden van een leden- en alumnibestand. 
 • Adres: maximaal veertien dagen na het evenement waarvoor het adres gedeeld is. Deze gegevens verwerken wij slechts als een derde partij hierom vraagt. Dit wordt ook gecommuniceerd. Wij zullen deze gegevens zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen veertien dagen na het evenement vernietigen. 
 • Contactgegevens: maximaal zes maanden na het aflopen van het lidmaatschap of meteen na het verzoek om uit het alumnibestand verwijderd te worden.Zes maanden zijn vereist om het bestuur de kans te geven om leden in het alumnibestand op te nemen, mede in verband met de bestuurswissel op het moment dat het ledenbestand geüpdatet wordt. Deze gegevens worden bewaard voor het bijhouden van een leden- en alumnibestand. 
 • Bankrekeningnummers: maximaal zes maanden na het aflopen van het lidmaatschap of meteen na het verzoek om uit het alumnibestand verwijderd te worden.Zes maanden zijn vereist om het bestuur de kans te geven om leden in het alumnibestand op te nemen, mede in verband met de bestuurswissel op het moment dat het ledenbestand geüpdatet wordt. Deze gegevens worden bewaard voor het bijhouden van een leden- en alumnibestand. 
 • Overige studiegerelateerde persoonsgegevens: indien deze gegevens voor een evenement zijn gedeeld binnen veertien dagen. Wij zullen deze gegevens zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen veertien dagen na het evenement vernietigen.  Anders maximaal zes maanden na het aflopen van het lidmaatschap of meteen na het verzoek om uit het alumnibestand verwijderd te worden. Deze gegevens worden bewaard voor het bijhouden van een leden- en alumnibestand. 

Delen van persoonsgegevens met derden

SVP verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze activiteiten of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. SVP blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

SVP stelt u expliciet op de hoogte indien wij uw gegevens met derden zullen delen en doet dit slechts indien u hiervoor toestemming heeft gegeven. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

SVP gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. 

Social media buttons

Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van die partijen zelf afkomstig zijn. Wij hebben daar geen invloed op. De informatie die deze partijen verzamelen worden zo veel mogelijk geanonimiseerd. 

Afmelden voor cookies

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. 

Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door SVP en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@svp-amsterdam.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek.

SVP wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Recht voor Studenten neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met secretaris@svp-amsterdam.nl of voorzitter@svp-amsterdam.nl

Huishoudelijk Reglement

Het huishoudelijk reglement is als volgt ingericht:

Hoofdstuk 1 – Algemene bepalingen 

Hoofdstuk 2 – Het lidmaatschap

Hoofdstuk 3 – Het bestuur

Hoofdstuk 4 – De Kascommissie

Hoofdstuk 5 – De algemene ledenvergadering 

Hoofdstuk 6 – Overige bepalingen 

Hoofdstuk 1 – Algemene bepalingen 

Artikel 1: Algemene bepalingen

 1. De vereniging, genaamd Studievereniging voor Publiekrecht, hierna te noemen “de vereniging” is bij notariële akte opgericht op tien december tweeduizendenvijftien en is gevestigd te Amsterdam.
 2. Het huishoudelijk reglement is bindend voor de vereniging in al haar onderdelen en dient gelezen te worden in samenhang met de statuten van de vereniging.
 3. De vereniging kent de volgende organen:
  1. Het bestuur;
  2. De Kascommissie;
  3. De algemene vergadering.

Hoofdstuk 2 – Het lidmaatschap

Artikel 2: Het lidmaatschap

 1. De aanmelding geschiedt door het invullen van het ledenformulier op de website van de vereniging of een door de secretaris te verstrekken alternatief aanmeldingsformulier.
 2. Het aanmeldingsformulier vermeldt in ieder geval de volgende gegevens: voornaam, achternaam, e-mailadres en universiteit. Optioneel kunnen (toekomstig) leden ook hun studierichting, studentnummer en telefoonnummer invullen.
 3. Leden zijn voor de duur van hun lidmaatschap een jaarlijkse geldelijke bijdrage verschuldigd. Deze bijdrage dient na de aanmelding of op een nader door het bestuur te bepalen tijdstip te worden voldaan.

Artikel 3. Het toelaten van leden

 1. Het lidmaatschap wordt verkregen door middel van een besluit van toelating en het overmaken van de contributie en overeenkomstig artikel 3 en 7 van de statuten. Dit besluit wordt met inachtneming van de statuten namens het bestuur genomen door de secretaris. Weigering van het lidmaatschap geschiedt bij bestuursbesluit.

Artikel 4. Rechten en plichten van leden

 1. Buiten de verplichtingen, geregeld in de statuten en elders in dit reglement hebben leden in ieder geval de hierna te noemen rechten en plichten:
  1. Leden hebben het recht om deel te nemen aan alle door de vereniging georganiseerde inhoudelijke en sociale activiteiten voor zover door het bestuur niet anders is bepaald. Voor ieder evenement waarbij een lid zich kan aanmelden, dient ieder lid zich tijdig, dat wil zeggen minimaal 24 uur van tevoren, af te melden indien het lid geen deel meer wenst te nemen aan het evenement. Mocht deze melding niet tijdig zijn gedaan, kan het bestuur hier consequenties aan verbinden;
  2. Leden hebben het recht om voorstellen, klachten en wensen bij het bestuur in te dienen. Het bestuur is gehouden deze zo spoedig mogelijk te onderzoeken en te behandelen c.q. te doen onderzoeken of te doen behandelen en over het resultaat van de behandeling en/of het onderzoek bericht te geven aan het lid dat het voorstel, de klacht of de wens heeft ingediend;
  3. Leden hebben de plicht het bestuur in kennis te stellen van de verandering van de gegevens genoemd in artikel 2.2 van dit huishoudelijk reglement;
  4. Leden hebben de plicht tot tijdige betaling van de jaarlijkse geldelijke bijdrage;
  5. Leden hebben de plicht tot naleving van de statuten en de reglementen van de vereniging, alsmede van de door het bestuur.
  6. Op activiteiten die door de vereniging worden georganiseerd wordt geen enkele vorm van agressief, bedreigend of intimiderend gedrag vanuit leden getolereerd. Naar aanleiding van dergelijk gedrag kan het bestuur ertoe besluiten de betrokken bezoeker te verwijderen en in het vervolg de toegang tot SVP-activiteiten te weigeren.
  7. Op activiteiten door die door de vereniging worden georganiseerd, wordt het misbruik van alcohol niet getolereerd. Indien er op activiteiten last wordt ondervonden van gebruik of invloed van alcohol kan het bestuur ertoe besluiten de betrokken persoon te verwijderen en in het vervolg de toegang tot activiteiten van de vereniging te weigeren.
  8. Voor hen die zich schuldig maken aan schending van het Huishoudelijk Reglement, de Statuten, ongewenst gedrag of imagoschade voor de vereniging veroorzaken, worden passende maatregelen vastgesteld door het bestuur overeenkomstig artikel 4 van de statuten.

Artikel 5: Einde van het lidmaatschap

 1. Leden kunnen te allen tijde hun lidmaatschap opzeggen zonder opgaaf van reden overeenkomstig artikel 5 lid 1 sub b en lid 2 van de statuten. Er vindt, behoudens gevallen door het bestuur bepaald, geen restitutie van reeds betaalde geldelijke bijdragen plaats.
 2. Het lidmaatschap eindigt ook in de gevallen zoals benoemd in artikel 5 lid 1 sub a, c en d van de statuten. 
 3. Het lidmaatschap van (oud-)bestuursleden wordt na afloop van de lidmaatschapstermijn telkens verlengd met één jaar waarvoor geen geldelijke bijdrage is verschuldigd.

Hoofdstuk 3 – Het bestuur

Artikel 6: Algemene bepalingen 

 1. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en eventueel een commissaris activiteiten.
 2. Het besturen van de vereniging geschiedt overeenkomstig artikel 8 en 9 van de statuten. Onder het besturen van de vereniging valt, onverminderd het bepaalde dienaangaande in de statuten of elders in het huishoudelijk reglement:
  1. de algemene leiding van zaken;
  2. het uitvoeren van de door de algemene vergadering genomen besluiten;
  3. het houden van toezicht op de naleving van de statuten en reglementen;
  4. het organiseren van activiteiten en het verzorgen van promotie. Het bestuur wijst voor de uitvoering van deze taken één of meerdere bestuursleden aan;
  5. het onderhouden van de contacten met de sponsoren;
  6. het sluiten van overeenkomsten. Deze worden enkel schriftelijk en in principe voor één jaar aangegaan.
 3. Het bestuur draagt zorg voor een deugdelijke overdracht van taken en verantwoordelijkheden aan haar opvolgers.
 4. Elk bestuurslid informeert de overige bestuursleden op regelmatige basis, in ieder geval op verzoek van een of meerdere bestuursleden over hun werkzaamheden.
 5. Bestuursleden zijn verplicht tot geheimhouding van alle informatie die zij in hun hoedanigheid van bestuurslid vernemen en waarvan zij het vertrouwelijke karakter kennen, behoren te kennen dan wel redelijkerwijs kunnen vermoeden. Deze geheimhoudingsplicht vervalt niet nadat zij uit hun functie zijn ontheven en hen decharge is verleend.

Artikel 7: Voorzitter

 1. De voorzitter zit de vergaderingen van het bestuur voor.
 2. De voorzitter coördineert en stimuleert de activiteiten van het bestuur.
 3. De voorzitter onderhoudt de contacten met de vakgroep en andere externe partijen.
 4. De voorzitter is belast met de naleving van de door de vereniging gesloten overeenkomsten.
 5. Bij afwezigheid of ontstentenis van de voorzitter neemt de secretaris diens taken waar. Bij afwezigheid of ontstentenis van de secretaris worden de taken door de penningmeester waargenomen.

Artikel 8: Secretaris

 1. De secretaris is notulist. De secretaris stelt de agenda op voor de bestuursvergadering en stelt deze tijdig op een passende wijze beschikbaar aan de overige bestuursleden. Na afloop van een vergadering van het bestuur stelt de secretaris tijdig de notulen op een passende wijze beschikbaar aan de andere leden van het bestuur. Deze taak kan in overleg worden overdragen aan de penningmeester of voorzitter.
 2. De secretaris is verantwoordelijk voor de ingekomen stukken en stelt de andere bestuursleden van de inhoud hiervan in kennis.
 3. Bij afwezigheid of ontstentenis van de secretaris worden diens taken waargenomen door de penningmeester. Bij afwezigheid of ontstentenis van de penningmeester worden de taken van de secretaris waargenomen door de voorzitter.

Artikel 9: Penningmeester

 1. De penningmeester is verantwoordelijk voor de inkomsten en uitgaven die door de vereniging worden gedaan.
 2. Aan het eind van het bestuursjaar schrijft de penningmeester een financieel jaarverslag en legt deze ter goedkeuring voor aan het bestuur en de algemene ledenvergadering. Het financieel jaarverslag omvat ook een begroting voor het aankomende jaar. 
 3. De penningmeester onderhoudt het contact met de kascommissie en verschaft deze op haar verzoek inzage in de financiële stukken.
 4. Bij afwezigheid of ontstentenis van de penningmeester worden diens taken waargenomen door de secretaris. Bij afwezigheid of ontstentenis van de secretaris worden de taken van de penningmeester waargenomen door de voorzitter. 

Artikel 10: Vergadering

 1. Het bestuur komt bijeen op verzoek van een bestuurslid. 
 2. Een vergadering van het bestuur vindt geen doorgang indien minder dan de helft van het aantal bestuursleden op de bestuursvergadering aanwezig is.

Artikel 11: Vormen en benoeming nieuw bestuur

 1. Het bestuur draagt kandidaten voor het bestuur voor aan de algemene ledenvergadering.
 2. De algemene ledenvergadering kan ook kandidaten voordragen.

Artikel 12: Aftreden

 1. Het aftreden van bestuursleden geschiedt overeenkomstig artikel 5 lid 1 van de statuten. Het bestuur blijft bevoegd tot aan de eerstvolgende algemene ledenvergadering, waarin een nieuw bestuur zal worden benoemd.

Artikel 13: Zittingsduur

 1. De zittingsduur van het bestuur is in beginsel één jaar en loopt vanaf de dag waarop het bestuur benoemd is door de algemene ledenvergadering tot aan de dag waarop het bestuur door de algemene ledenvergadering decharge wordt verleend.

Hoofdstuk 4 – Kascommissie

Artikel 14: Kascommissie

 1.  Overeenkomstig artikel 13 van de statuten heeft SVP een kascommissie. 
 2. In de kascommissie hebben minimaal twee personen zitting, welke binnen de vereniging geen andere functie uitoefenen.
 3. De leden worden door de algemene ledenvergadering benoemd.
 4. De kascommissie controleert zo vaak zij dit nodig acht de financiën van de vereniging.
 5. De kascommissie controleert aan het einde van het bestuursjaar het financieel jaarverslag van het bestuur en brengt hierover verslag uit aan de algemene ledenvergadering.
 6. Na goedkeuring van het financieel jaarverslag eindigt de zittingstermijn van de kascommissie.
 7. Bij tussentijdse wijzigingen in de bezetting van de Kascommissie stelt het Bestuur in overleg met de Kascommissie de leden hiervan in kennis.

Hoofdstuk 5 – De Algemene Vergadering 

Artikel 15: Organisatie van de Algemene ledenvergadering 

 1. Het bestuur roept gedurende het collegejaar tenminste éénmaal de algemene vergadering bijeen waar zij het beleidsplan en de begroting presenteert. De begroting en het beleidsplan dienen door de algemene vergadering te worden goedgekeurd. Het bestuur legt tevens verantwoording af voor het gevoerde beleid.
 2. Oproeping  van de algemene ledenvergadering geschiedt overeenkomstig artikel 11 van de statuten. 
 3. Uiterlijk zeven dagen voorafgaand aan de algemene vergadering legt de secretaris de agenda en de notulen van de voorgaande algemene vergadering alsmede alle andere voor de algemene vergadering relevante stukken op een voor alle leden toegankelijke plaats ter inzage waaronder in ieder geval de website.
 4. Voor aanvang van de vergadering draagt de secretaris zorg voor het rondgaan van presentielijsten. De secretaris controleert de presentielijsten voor sluiting van de vergadering op onjuistheden.
 5. De secretaris draagt zorg voor een verslag van het ter vergadering behandelde en voor een nauwkeurige weergave van de daar genomen besluiten. Het bestuur garandeert openbaarheid van dit verslag overeenkomstig artikel 12 lid 3 van de statuten.
 6. De voorzitter van de vereniging zit de algemene vergadering voor overeenkomstig artikel 12 lid 1 van de statuten. 
 7. De algemene vergadering kan besluiten anderen toe te laten op de algemene vergadering en deze eventueel spreekrecht te verlenen.

Artikel 16: Stemming

 1. De algemene vergadering besluit bij een gewone meerderheid van stemmen overeenkomstig artikel 10 lid 7 van de statuten, voor zover uit de wet, de statuten of het huishoudelijk reglement niet anders voortvloeit.
 2. Stemming geschiedt door handopsteken. Echter, de voorzitter kan bepalen dat stemmen mondeling dan wel schriftelijk worden uitgebracht.
 3. Bestuursleden hebben geen stemrecht op de algemene vergadering.
 4. Besluitvorming vindt plaats overeenkomstig artikel 12 van de statuten. 

Hoofdstuk 6 – Overige bepalingen 

Artikel 17:  Wijziging huishoudelijk reglement

 1. Een wijziging van het Huishoudelijk Reglement geschiedt op de wijze zoals in artikel 16 van de statuten is bepaald.

Artikel 18: Slotbepaling 

 1. Na vaststelling van het reglement wordt zo spoedig mogelijk de tekst bekend gemaakt aan de leden via de website. Leden ontvangen op verzoek een kopie van de statuten en/of dit huishoudelijk reglement.
 2. Dit huishoudelijk reglement en alle navolgende wijzigingen van dit reglement treden in werking op de dag volgende op de dag waarop dit huishoudelijk reglement bekend wordt gemaakt.

Aldus vastgesteld en laatst gewijzigd op de algemene vergadering van de vereniging op 3 november 2022.

Spring naar toolbar